türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi ırak 14

Kumar ve ölüm yahut ABDde hukuk ve adalet DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ

Hükümet üyeleri federal devlet üyelerine benzer usulle belirlenir ve denetlenirler. Ancak bu defa seçim ve denetim organı eyalet meclisidir. Bu üyeler her eyalet meclisinden, özel yönetime sahip kabile bölgelerinden ve merkezden seçilerek belirlenir. Parlamento kanun tasarılarını önce millî mecliste, sonra da senatoda ayrı ayrı görüşerek kabul eder. Tasarıdaki değişiklikler, oylama farklılıkları ve giderilme usulleri anayasada ayrıntılarıyla öngörülmüştür. Ancak anayasaya ekli bölümlerden birinde federal yasamanın konusuna giren işlerle federe devlet yasama organlarının paralel olarak çıkarabileceği kanunlar listeler halinde verilmiştir. Bundan başka cumhurbaşkanı meclisin toplantı halinde olmadığı zamanlarda ve federal yasama kapsamına giren listeyi aşmamak kaydıyla kanun hükmünde kararnâme çıkarabilir. Anayasa silâhlı kuvvetlerle millî savunma şûrasını da öngörmüştür. Şûra da cumhurbaşkanının oluşturduğu ve yönettiği bir kuruldur ve ülkenin güvenliğini sağlayacak tedbirleri inceler. Mısır anayasası devletin sivil zâbıtasının görevlerini de anahatlarıyla belirlemiştir. Zâbıta halkın hizmetinde vatandaşların güvenliğini, sükûn ve düzen içinde yaşamasını sağlar, kamunun örf ve âdetlerini ve güvenliğini gözetir. 1980’de gerçekleştirilen halk oylaması sonunda Mısır anayasasına eklenen hükümler arasında önemli iki müessese vardır.

Ancak, disiplin tecavüzlerinde disiplin amiri AsCK’nun 165. Örneğin, disiplin amiri, bir subaya disiplin tecavüzünden dolayı oda veya göz hapsi cezası verebileceği gibi, uyarı veya aylıktan kesme cezası da verebilir; disiplin kabahatinde ise, sadece oda veya göz hapsi cezası vermek durumundadır[91]. Yukarıda da belirtildiği üzere, disiplin kabahatleri, aslında AsCK’nun 18. Ancak işleniş şekilleri yahut meydana getirdikleri sonuçlar bakımından nispeten hafif sayılabilecek hallerdir. Buna karşılık disiplin tecavüzleri askeri disiplin ve terbiyeyi bozan ve fakat hiçbir ceza kanununun hiçbir maddesinde yazılı bulunmayan hareketlerdir. Dolayısıyla, disiplin kabahatleri­nin nelerden ibaret olduğu AsCK’da düzenlendiği halde, disiplin tecavüzleri hiçbir ceza içeren kanunda düzenlenmemiştir. Görüldüğü üzere disiplin kabahatleri disiplin suçlarının kanunla düzenlenmesi ilkesine uygun iken disiplin tecavüzleri bu ilkeye ters düşmektedir[89]. Ceza yargılamasının mahkumiyet dışında bir hükümle sonuçlanması hâlinde yargılamaya konu olan aynı olaylara dayanılarak kişiye disiplin cezası verilmesi masumiyet/suçsuzluk karinesi çerçevesinde ele alınması gereken bir konudur. Masumiyet/suçsuzluk karinesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.6/2′de ve Anayasa m.38/4′de güvence altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi (AYM) bireysel başvuru kapsamında yaptığı incelemelerde masumiyet/suçsuzluk karinesinin ihlal edildiği yönündeki iddiaları m.38/4 ve m.36 ışığında değerlendirmektedir\. Arkadaşlarını davet et, birlikte oynayın ve özel bonuslar kazanın. paribahis\. Türk Hukukunda; elektronik haberleşme hizmetine ilişkin abonelik sözleşmelerinin kurulmasının usul ve esasları hakkında birden fazla kanun ve yönetmelik bulunmaktadır.

Buna, dünyanın birçokyerinden örnek göstermek de mümkündür. Aslında, bu saldırılarda asıl amaç, herkesin bildiği, birinci harekâtesnasında el konulan petrol kaynakları üzerinde kontrol ve egemenliğin daha dapekişmesine yöneliktir. Yine, bir başka maksat da, Irak’ın üçe bölünmesinisağlamaktır. Bu plan, Amerika ve İngiltere’nin isteği doğrultusunda yürürlüğekonulmuş ve devam etmektedir. Yine, saldırıların, Irak’ta merkezî otoriteninzayıflatılması ve yıpratılmasına, etnik ve mezhebe dayalı yapılanmaya uygunyeni bir rejim oluşturulmaya yönelik olduğu, çok açık bilinen bir gerçektir. Buböyle bilindiği halde, hâlâ, Irak’ın toprak bütünlüğünü –Sayın Bakan dakonuşmasında aynı şekilde ifade ettiler– Türkiye de her vesileyle dilegetiriyor. Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması sözünün ne derece inandırıcıolduğunu, gerçeklere baktığımızda, dolayısıyla anlayabiliyoruz. Kaldı ki,İngiltere ve Amerika’nın bu saldırıları, Birleşmiş Milletler kararlarınadayanılarak yapılmış saldırılar da değildir. Nitekim, Birleşmiş Milletler GenelSekreteri Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin, Birleşmiş Milletlerdenbağımsız bir Körfez politikası takip ettiğini, Washington’un bu konudaBirleşmiş Milletleri by-pass ettiğini çok açık bir şekilde ifade etmiştir.

  • İptal edilen bir disiplin cezası ilgili aleyhine kullanılamamakla birlikte, başka bir işlem için gerekli olabilir.
  • Bu tasarının çeşitli maddelerini baştan beri almak da istiyorum.
  • Ömür boyu oda başkanlığı ve sendika başkanlığı sultasına son vereceğiz.

1826 yılında yeniçerilik teşkilatı ortadan kaldırılınca, 1829 yılında “Kanunname-i Asakir-i Muhammediye” adında bir kanun yayımlandı ve yeni bir ordu kuruldu.. Bu kanun göz hapsi, mahpes, kışlık koğuşta hapis, tomruka (demir) konmak, angariye hizmet, ekmek ve suya hasren tevkif gibi bugünkü AsCK’da bulunan cezalara da az çok benzeyen yaptırımlar içermektedir[234]. Memurun kabul edilebilir bir özrünün bulunması veya herhan­gi bir özrü bulunmamasına rağmen göreve gelmemesinin kesin­tisiz olarak üç günü tamamlamaması yani devamsızlığın birer, ikişer günlük kesintilerle gerçekleşmesi halinde suç oluşmayacak ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanması da söz konusu olamayacaktır. TSK’da görevli devlet memurunun bu eylemi aynı zamanda AsCK’nun 130. Maddesinde yazılı askeri eşyayı özel menfaatinde kullanmak suçunu oluşturur. Bilindiği gibi, TSK’da çalışan Devlet memurları, Anayasa’nın 137 ve AsCK’nun 41. Maddeleri uyarınca, amirleri tarafından verilen emirler açıkça suç teşkil etmiyorsa yerine getirmek zorundadır. Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun emirlere itiraz etme durumunda bu suç oluşmaktadır. Bu bentte düzenlenen disiplin suçu emre “itiraz” durumudur. Maddesinde düzenlenen emre itaatsizlikte ısrar suçu oluşacaktır.

Katkıpayı ve bağışlardan 1 katrilyonun üzerinde bugüne kadar para toplanmıştır. Sonüç yılda Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan ödenek 6 katrilyonu geçmiştir.Bunlara ilave olarak, Dünya Bankasından alınan krediler, Avrupa Birliğindengelen hibeler de azımsanamayacak kadar yüksek orandadır. Bu imkânlarazımsanamayacak ölçüdedir; ama, sonuçlar da, hepinizin bildiği gibi ortadadır.Sınıf mevcutları, hâlâ, oldukça kalabalıktır, 50’lerin üzerindedir. Kaldı ki, Amasya’daki mevcut fakülte ve yüksekokullarınbina yapısı, arsa ve bulunduğu yer bir üniversiteye kifayet edecek biçimdeplanlanmış olup, bu yönden de bir sorun söz konusu değildir. FP GRUBU ADINA AKİF GÜLLE (Amasya) – Sayın Başkan,değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 517 sıra sayılı kanun tasarısıüzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sözlerimebaşlarken, hepinizi en içten duygularımla selamlarım. Şimdi, efendim, mahallî idareler reformu, şu andaülkemizin en önemli ve en öncelikli meselesi. Bugün de gördük ki, 3 000’e yakınbelediye başkanımız Ankara’ya geldiler.

Geliyoruz buraya, diyoruz ki “mücavir alan ilan ettik.” Mücavir alanilan etmişsin Bitlis İlini, Siirt İlini, Batman İlini; buralarda, uygulamaolarak, Diyarbakır İlinden farklı ne var? Aynı olağanüstü şartlar devam ediyor.Olağanüstü şartlar devam edecekse, kaldırdık demenin bir anlamı yok. Bunu köklübir şekilde çözüp, toptan kaldırmamızda yarar vardır. Terör olaylarından dolayı, hükümetlerin ve devletin uyguladığı yanlışpolitikalardan dolayı, bölgenin ekonomisi felç olmuştur. Köyler boşaltılmıştır;şehir merkezleri, göçten dolayı, eğitimsiz, işsiz, fakir insanlarla doluptaşmaktadır. Devlet,özelleştirme politikasıyla da oradaki bazı kurumları kapatmış oldu. Bunlar, ayrı ayrı üzerinde durulması gerekensorunlardır.

Sendika başkanlarının siyasi parti üyesi olması veya siyasi partiler için çalışması ya da kâr amacı güden herhangi bir girişime dâhil olması iş kanunuyla yasaklanmıştır. Göçmenler ve ev hizmetlerinde çalışanlar gibi sendikası olmayan işçiler toplu sözleşme haklarını düzenleyen kanunlara tâbi değildi. Kanunlara göre kamu görevlilerinin yolsuzluk yapması halinde cezai yaptırımlar öngörülmektedir; ancak hükümet, kanunları etkili bir şekilde uygulamadı ve bazı kamu görevlileri herhangi bir ceza görmeden yolsuzluk içeren uygulamaların içerisinde yer aldı. Yolsuzlukla suçlanan görevlilerin soruşturulması, mahkemeye çıkarılması ve hüküm giymesine ilişkin kurulu herhangi bir düzen ya da mekanizma mevcut değildi ve yolsuzluk davalarına bakan mahkemelerin tarafsızlığıyla ilgili de bazı endişeler söz konusuydu. Aralarında çocukların da olduğu kişiler, Türk liderlerine hakaret etmek ve “Türklüğü” aşağılamak ile suçlandı. Ocak ayında yetkililer, Türk toplumunu eleştiren tartışmalı bir sosyal medya paylaşımından sonra moda tasarımcısı Barbaros Şansal’ı Kuzey Kıbrıs’tan Türkiye’ye zorla geri getirdiler. Şansal, İstanbul’da uçaktan indiği sırada bir kısmının havalimanı personeli olduğu görülen bir grup tarafından darp edildi. Ertesi gün tutuklanan Şansal, Türk milletine hakaret suçundan 6 ayı aşkın hapis cezasına çarptırıldı. 31 Aralık itibarıyla davanın temyiz süreci devam ediyordu. Mayıs ayında, bir televizyon programında bulunduğu sırada modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “hakaret” ettiği sebebiyle tarihçi Süleyman Yeşilyurt hakkında dava açıldı. Yeşilyurt, 1 Haziran günü çıkarıldığı mahkemede pişman olduğunu ifade edip özür diledikten sonra serbest bırakıldı.

Sultan anayasanın anlamı, yorumu veya herhangi bir hükmünün etkisi hakkında bilgi almak isterse bunları yorum mahkemesine sorabilir. Yorum mahkemesi, yüksek bir mahkemede görev yapmış veya en az on yıl yargı uygulamalarında çalışmış bir kimsenin başkanlığında sultan tarafından tayin edilmiş iki üyenin oluşturduğu üç kişilik bir yargı yeridir. Meclis doğrudan, tek dereceli ve gizli oyla seçilmiş otuz üyeden oluşur. Fakat anayasa bu sayının bir sonraki dönemde kırka çıkarılmasını emretmiştir. Otuz yaşını doldurmuş Bahreyn vatandaşları milletvekili seçilebilirler.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *